Biz barada


Biz kim?

"Ganatly asyr" kompaniýasy 2011-nji ýylda işe başlady. Häzirki wagtda ol häzirki zaman perdeleri, týullary, esbaplary we her dürli berkidiş wariantlary bilen iň täze matalardan taýýar perdeleriň köp satyjysydyr.
Müşderilerimiziň özlerini rahat duýmagy biziň üçin gaty möhümdir, şonuň üçin zerurlyklaryna we isleglerine derrew jogap bermäge synanyşýarys. Müşderiniň ähli isleglerini kanagatlandyrmak üçin, berilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak üçin elmydama işleýäris we islendik öndürijilikli teklipleri kabul etmäge taýýardyrys. Dükana gelýänler üçin dürli mahabat we möwsümleýin arzanladyşlar bar.

Näme üçin biz?

Dürli isleglere görä tullar

Islendik çylşyrymlylygyň we islendik göwrümiň sargytlaryny kabul edýäris.

Goodshli harytlar kepillendirilýär.

Kepillendirilen hil

Önümlerimiziň kepillendirilen hili, öz önümçiligimiz, hünär enjamlarynyň, ýokary hünärli hünärmenleriň we önümçilik prosesine köp derejeli gözegçilik bilen üpjün edilýär.

Giň göwrümli hyzmatlar

Hyzmatlaryň giň toplumy: zerur materiallary saýlamak, dizaýny ösdürmek we ş.m.